|
|
Separació o divorciMUTU ACORD

 

Quan les parts arriben a un acord en relació als efectes que han de regular la seva separació o divorci, i subscriuen:

a) CONVENI REGULADOR DE MESURES PATERNO FILIALS (en cas de parella de fet amb fills)
b) CONVENI REGULADOR D’EXTINCIÓ DE PARELLA DE FET (en el cas de les parelles de fet sense fills)
c) CONVENI REGULADOR DE DIVORCI

Els efectes essencials que han de ser regulats en els convenis són els següents:

Guarda dels fills menors (exclusiva o compartida)
• Règim de comunicació amb el progenitor no custodi
• Dret d’us de l’habitatge familiar
• Pensió d’aliments a favor dels fills o forma de contribució a les despeses d’aquests
• Prestació Compensatòria
• Compensació per raó del treball

Els efectes relatius als fills menors s’han de regular en el PLA DE PARENTALITAT.
En els supòsits del mutu acord, es pot actuar amb un sols advocat, o, en cas de ser necessari, cada membre de la parella amb el seu, en funció de la dificultat en arribar a acords sobre els efectes a tractar.

Un cop signat el conveni, aquest i altres documents preceptius, es presenten juntament amb una demanda de separació o divorci de mutu acord davant el Jutjat competent, sota el qual es tramitarà el procediment, fins a l’obtenció de la Sentència corresponent.

Aquesta fórmula acostuma a ser més ràpida i menys costosa, per tant sempre és recomanable.

 

CONTENCIÓS

 

En cas de no posar-se d’acord la parella en relació als efectes que han de regular la seva ruptura, un dels dos interposa la demanda que correspongui davant el Jutjat competent, l’altre contesta, i, després de la celebració de la vista, i altres tràmits, l’Autoritat Judicial dicta una sentència, que regirà els efectes de la separació.

Prèvia o paral·lelament, és habitual formular una DEMANDA DE MESURES PROVISIONALS O CAUTELARS, que es resol després d’una altra compareixença, mitjançant Interlocutòria, que regeix fins que no s’obtingui la sentència del plet principal.

Un cop es notifica la Sentència, si una de les parts (o ambdues) no hi estan d’acord, s’interposa el RECURS D’APEL·LACIÓ, que es tramitarà a l’Audiència Provincial que correspongui.

 Separació o divorci

MUTU ACORD

 

Quan les parts arriben a un acord en relació als efectes que han de regular la seva separació o divorci, i subscriuen:

a) CONVENI REGULADOR DE MESURES PATERNO FILIALS (en cas de parella de fet amb fills)
b) CONVENI REGULADOR D’EXTINCIÓ DE PARELLA DE FET (en el cas de les parelles de fet sense fills)
c) CONVENI REGULADOR DE DIVORCI

Els efectes essencials que han de ser regulats en els convenis són els següents:

Guarda dels fills menors (exclusiva o compartida)
• Règim de comunicació amb el progenitor no custodi
• Dret d’us de l’habitatge familiar
• Pensió d’aliments a favor dels fills o forma de contribució a les despeses d’aquests
• Prestació Compensatòria
• Compensació per raó del treball

Els efectes relatius als fills menors s’han de regular en el PLA DE PARENTALITAT.
En els supòsits del mutu acord, es pot actuar amb un sols advocat, o, en cas de ser necessari, cada membre de la parella amb el seu, en funció de la dificultat en arribar a acords sobre els efectes a tractar.

Un cop signat el conveni, aquest i altres documents preceptius, es presenten juntament amb una demanda de separació o divorci de mutu acord davant el Jutjat competent, sota el qual es tramitarà el procediment, fins a l’obtenció de la Sentència corresponent.

Aquesta fórmula acostuma a ser més ràpida i menys costosa, per tant sempre és recomanable.

 

CONTENCIÓS

 

En cas de no posar-se d’acord la parella en relació als efectes que han de regular la seva ruptura, un dels dos interposa la demanda que correspongui davant el Jutjat competent, l’altre contesta, i, després de la celebració de la vista, i altres tràmits, l’Autoritat Judicial dicta una sentència, que regirà els efectes de la separació.

Prèvia o paral·lelament, és habitual formular una DEMANDA DE MESURES PROVISIONALS O CAUTELARS, que es resol després d’una altra compareixença, mitjançant Interlocutòria, que regeix fins que no s’obtingui la sentència del plet principal.

Un cop es notifica la Sentència, si una de les parts (o ambdues) no hi estan d’acord, s’interposa el RECURS D’APEL·LACIÓ, que es tramitarà a l’Audiència Provincial que correspongui.