|
|
Modificació de mesures definitives de separació o divorciEn cas de que existeixi un canvi SUBSTANCIAL de les circumstàncies que van ser tingudes en compte a l’hora de signar un conveni, o de dictar una sentència, la part que pateix aquest canvi pot instar un procediment de MODIFICACIÓ DE MESURES, a fi d’obtenir una nova sentència que s’adapti a les circumstàncies actuals.

 

Igual que en el cas de la SEPARACIÓ O DIVORCI, la MODIFICACIÓ DE MESURES es pot tramitar de mutu acord, o contenciosa.

 

Aquest tipus de procediment és molt freqüent, donat que les circumstàncies personals i familiars es van modificant amb els anys; el conveni i la sentència que van bé avui, potser demà s’hauran de canviar, sempre i quan hi hagi una modificació de circumstàncies de prou entitat que ho justifiqui; més tenint en compte la inestabilitat laboral que existeix en els nostres dies.Modificació de mesures definitives de separació o divorci

En cas de que existeixi un canvi SUBSTANCIAL de les circumstàncies que van ser tingudes en compte a l’hora de signar un conveni, o de dictar una sentència, la part que pateix aquest canvi pot instar un procediment de MODIFICACIÓ DE MESURES, a fi d’obtenir una nova sentència que s’adapti a les circumstàncies actuals.

 

Igual que en el cas de la SEPARACIÓ O DIVORCI, la MODIFICACIÓ DE MESURES es pot tramitar de mutu acord, o contenciosa.

 

Aquest tipus de procediment és molt freqüent, donat que les circumstàncies personals i familiars es van modificant amb els anys; el conveni i la sentència que van bé avui, potser demà s’hauran de canviar, sempre i quan hi hagi una modificació de circumstàncies de prou entitat que ho justifiqui; més tenint en compte la inestabilitat laboral que existeix en els nostres dies.