|
|

FAQ

faq

En aquesta pàgina recopilem el que entenem com preguntes més freqüents. Conceptes del tot bàsics que us serviran per ubicar la vostra situació en un context jurídic. Espero que us sigui del tot útil.

 

Hi ha cap diferència entre una separació i un divorci?

La separació no és un estat civil, pròpiament, a diferència del divorci. La separació no suposa la dissolució del vincle matrimonial. Per això, una persona separada legalment, no pot tornar-se a casar fins a obtenir una sentència ferma de divorci.

Es poden canviar els pactes que he firmat al conveni de divorci?

Sí, efectivament. En cas de fer-ho de mutu acord, s’hauria de signar un nou conveni de modificació de mesures de divorci i homologar-lo judicialment amb la corresponent demanda de mutu acord. En cas de no existir acord, es pot demanar al jutjat la modificació, sempre i quan hi hagi un canvi substancial de circumstàncies que ho justifiqui, respecte al moment en que es van signar els pactes que es volen canviar.

Les taules que puc trobar a internet a fi de calcular una pensió d’aliments, són fiables?

Existeixen algunes taules “orientadores” per al càlcul de la pensió d’aliments que serien ajustades, tenint en compte els diferents factors familiars, però, CAP ÉS VINCULANT.

Una guarda compartida implica el repartiment del temps entre els progenitors al 50%?

No necessàriament. Existeix jurisprudència recent que estableix que es pot anomenar guarda compartida sense que impliqui necessàriament un repartiment del temps exacte entre els paresNo necessàriament. Existeix jurisprudència recent que estableix que es pot anomenar guarda compartida sense que impliqui necessàriament un repartiment del temps exacte entre els pares.

Quina diferència hi ha entre guarda i potestat parental?

El contingut de la guarda, es refereix en realitat al temps que cada pare està amb els fills menors, i es pot fixar de forma exclusiva a favor d’un dels pares o de manera compartida. La potestat parental, implica el poder de decidir sobre els termes importants i essencials de la vida dels fills menors, com poden ser la salut i l’educació.

En cas d'establir-se una guarda compartida, les despeses dels fills s'han de pagar al 50% entre els pares?

No necessàriament. Les despeses dels fills s’han d’abonar, com és lògic, en proporció als ingressos dels dos progenitors.

En cas de tenir la guarda exclusiva dels meus fills, vol dir que puc decidir el que vulgui sobre ells?

No, en absolut. Les decisions importants han de ser preses de mutu acord entre els pares, ja que la potestat parental sobre els fills és per llei sempre compartida.

Què és el pla de parentalitat?

En cas d´existir fills menors, dins el conveni de separació o divorci, s’hi ha d’incloure necessàriament el pla de parentalitat, que és on es regulen tots els efectes que incumbeixen els fills, com la guarda, la potestat parental, el règim de comunicació entre els pares, les obligacions d’aquests respecte els fills, etc.

Què es pot fer si no estic d´acord amb la meva ex parella en relació a l'escola on hem de portar als nens?

Un cop esgotada la via de la negociació (o mediació en el seu cas), existeix un procediment específic per aquestes temes: la Jurisdicció Voluntària. En aquest cas serà el jutge qui doni a un dels dos pares la capacitat de decisió per un període de 2 anys.

Tenim un pis en comú, el domicili conjugal, què hem de fer en cas de divorci? Qui se’l queda?

Primer s’ha de distingir entre propietat o dret d’ús sobre l’habitatge. La casuística és molt variada, ja que bàsicament el dret d’ús sobre l’habitatge familiar s’ha d’atribuir en funció de qui es queda la guarda dels fills, i en cas de que aquesta sigui compartida, s’atorga al progenitor amb menys recursos, però sempre per un temps determinat.

Tanmateix, això pot variar en funció l’atribució del dret d’ús, de les quanties que es pactin com a pensió d’aliments o compensatòria, de l’existència d’altres immobles, etc.

Estem divorciats, i la sentència de divorci no diu qui ha de pagar l’IBI de l’habitatge conjugal, però l’ús d’aquest el tinc jo. Qui ha de pagar?

Doncs si en el conveni o sentència no s’estableix el contrari, l’IBI l’ha de pagar aquell qui tingui atribuït el dret d’ús sobre l’habitatge familiar.

L’establiment de la guarda compartida implica necessàriament que hem de vendre l’habitatge familiar?

No necessàriament. L’atribució del dret d’ús de l’habitatge es farà amb caràcter temporal. La solució en la majoria dels casos és que un dels dos s’adjudica la meitat de l’altre, o es ven. O immediatament, o després de que passi el temps establert del dret d’ús.

En el cas que no pagui la pensió d’aliments perquè estic passant una mala època, què em pot passar?

Pot passar que s’interposi en contra teva una demanda executiva dinerària, reclamant-te el deute. S’hi afegirà, a més, un 30% que es fixarà com a costes i interessos del procediment, sens perjudici de posterior liquidació.

En cas que les teves circumstàncies ho justifiquin, seria recomanable interposar abans una demanda de modificació de mesures, a fi i efecte de demanar la corresponent rebaixa en la pensió d’aliments.

No vull que els meus fills vagin al jutjat a declarar, tenen 8 i 6 anys.

La llei preveu l’exploració dels fills menors en tot cas quan tenen 12 anys o més, i abans, en cas que tinguin ús de raó, sempre a discreció de l´autoritat judicial.