|
|

Currículum

cv_ines_pxr

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • 2007 Curs de Dret Processal Matrimonial, Universitat Abat Oliba CEU.
 • 2004‐2005 V Curs de Dret Civil Català, Societat Catalana d’Estudis Jurídics.
 • 1999‐2000 Màster en Dret Civil: Dret de Família, Universitat de Barcelona.
 • 1993‐1998 Llicenciatura en Dret, Universitat de Barcelona.

CURSOS

 • 2015 XIII JORNADES DE DRET DE FAMILIA: El nostre dret de cada dia: Innocacions i reformes.
 • 2014 Novetats i qüestions controvertides en Dret de Família.
 • 2011 El nou codi de família, Codi Civil Català.
 • 2008 Problemes emergents entorn dels menors i les famílies en l’àmbit civil.
 • 2008 Incidència del Dret Fiscal i de la Seguretat Social en la crisi matrimonial i de la parella de fet.
 • 2006 El tractament fiscal del matrimoni i de les unions estables de parella i la seva ruptura.
 • 2005 Novetats en Dret de Família.
 • 2004 Últimes reformes en matèria processal.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

2006 – Actualitat. Advocada Despatx propi

 • Especialitzat en Dret de Família.
 • Col∙laboracions externes amb altres despatxos.
 • Separacions i divorcis de mutu acord, negociacions amb la part contrària, i redacció de · convenisreguladors i plans de parentalitat.
 • Separacions i divorcis contenciosos: redacció i contestació de demandes, preparació de judicis, assistència en les vista, i conclusions.
 • Segona instància: recursos d’apel∙lació, oposició i/o impugnació, prova en segona instància.
 • Procediments de modificació de mesures definitives de divorci, mutu acord o contenciós.
 • Demandes d’execució per incompliment de sentència (dinerària i no dinerària). Redacció demanda o oposició, documental i vista.
 • Impugnació resolucions de la DGAIA (menors).
 • Parelles de fet: guarda i custòdia del menors, aliments, us de l’habitatge familiar, adjudicació del mateix o d’altres immobles, prestació compensatòria i/o indemnització per raó del treball. Mutu acord o contenciós.
 • Demandes de visites a favor dels avis. Redacció demanda o contestació, preparació i assistència al judici.
 • Pensió d’aliments per majors d’edat.
 • Nulitats eclesiàstiques.
 • Torn d’ofici de família a Barcelona.

1999‐2006 Advocada Despatx Pilar Mañé ‐ Mª Antònia Rigat

 • Especialitzat en Dret de Família. La mateixa activitat que ara.

1999‐2000 Oficial de notaria Notaria Pedro Coca Torrens

 • Redacció d’escriptures i altres documents notarials